Aukos/Donations
Žinių kalendorius
2019 m. gegužės mėn.
S Pr A T K Pn Š
« Bal    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Žinių archyvas

Visos mokyklos, kurias remia Švietimo taryba turi laikytis Švietimo tarybos mokyklų nuostatų. Tai užtikrins sklandų veikimą JAV aplinkoje.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

JAV LB Švietimo taryba (toliau – Švietimo taryba arba ŠT); (angliškai – The Lithuanian Educational Council of the USA) yra finansiškai savarankiška pelno nesiekianti organizacija, įeinanti į JAV LB sudėtį. Nuostatai reglamentuoja Švietimo tarybos uždavinius, funkcijas, struktūrą ir teises. Kad atitiktų šiuolaikinę veiklą, nuostatai kas keleri metai peržiūrimi.
ŠT veikia laikydamasi JAV Internal Revenue Code paragrafo 501(C)(3).

Švietimo tarybos paskirtis – telkti finansinę paramą savo veiklai, rūpintis lituanistiniu jaunimo švietimu JAV ir teikti informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę pagalbą mokytojams.


Lituanistinės mokyklos:
1. Lituanistinė mokykla – juridinis asmuo, įsteigtas Švietimo tarybos numatyta tvarka. Mokyklos pagrindinė veikla yra neformalus švietimas. Lituanistinės mokyklos privalo laikytis JAV LB Švietimo tarybos veiklos nuostatų.


2. Lituanistinių mokyklų tikslas – nuosekliai auklėti jaunąją kartą sąmoningais lietuviais, išmokyti juos kalbėti, skaityti ir rašyti lietuviškai, supažindinti su Lietuvos valstybės istorija, kultūra, paveldu, papročiais ir tradicijomis, sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba.


3. Lituanistinės mokyklos, kurios turi savo mokyklos federalinį numerį, Švietimo tarybai kasmet pateikia metines apyskaitas. Mokyklos, kurios naudojasi JAV LB ŠT federaliniu numeriu, pristato  metines apyskaitas ir federalines 990 formas . Mokyklos, nepateikusios minėtų apyskaitų ir federalinių formų, negalės pretenduoti į Švietimo tarybos skirstomą Lietuvių Fondo paramą lituanistiniam švietimui.


4. Mokyklos privalo turėti ir pristatyti Švietimo tarybai:
a) pelno nesiekiančios organizacijos veiklos pripažinimo įrodymą – US InternalRevenue Code paragrafo 501 (c) (3) formą;
b) lituanistinės mokyklos, neturinčios pelno nesiekiančios organizacijos statuso, JAV LB ŠT tarybai leidus gali naudotis ŠT federaliniu numeriu;
c) Švietimo taryba prašo, kad visos mokyklos Švietimo tarybai pristatytų patvirtintus savo mokyklos nuostatus.


5. Lituanistinio švietimo programa JAV lituanistinėse mokyklose kuriama remiantis JAV LB Švietimo tarybos patvirtintomis gairėmis ir programomis (1-4 kl.; 5-6 kl.; 7-8 kl.; 9-12kl.).


6. ŠT pageidauja, kad:
a) mokiniai išeitų bent 8 metų lituanistinio mokymo kursą ( mokiniams sukaks 10-12 metų);
b) mokslo metai prasidėtų rugsėjo mėn. (pirmą mėnesio šeštadienį po Darbo dienos (Labory day) ir baigtųsi gegužės mėn. viduryje;
c) mokslo metai truktų ne mažiau kaip 25 savaitgalius;
d) savaitgalio dienos mokymo laikas truktų ne mažiau kaip 4 val.;
e) mokinių ugdymas būtų vykdomas pagal jų amžių ir pagal valstijų, kuriose įsteigtos lituanistinės mokyklos, nustatytą tvarką.


7. Klasės.
Mokiniai į klases skirstomi pagal amžių:
a) priešmokyklinio ugdymo grupė (3-5 metų vaikai). Į parengiamąją klasę priimami mokiniai, kuriems iki einamų metų rugsėjo 1 d. sukako 5 metai.
b) pradinio ugdymo grupė – 1-6 klasės (6-11 metų mokiniai). Į 1 klasę priimami mokiniai, kuriems iki einamų metų rugsėjo 1 d. sukako 6 metai.
c) vidurinio ugdymo grupė – 7-12 klasės (12-18 metų mokiniai). Į aukštesnes klases mokiniai priimami pagal vadovų nustatytus kriterijus (pvz., pradinių klasių baigimo pažymėjimą, stojamųjų testų-egzaminų išlaikymą ar kalbinės kompetencijos lygį).
Pastaba: esant lietuviškai nekalbančių įvairaus amžiaus mokinių, mokyklos vadovybė į klases juos suskirsto atsižvelgdama į amžių ir kalbinės kompetencijos lygį.


8. Mokymosi forma:
Remiantis JAV LB Švietimo tarybos gairėmis pageidaujama:
a) mokant kalbos aprėpti visas mokinių kalbinės veiklos sritis: klausymą, kalbėjimą, skaitymą, rašymą ir kalbos sandaros pažinimą;
b) šalia kalbinio mokymo mokyklose vyksta Tėvynės pažinimo pamokos: Lietuvos praeities ir dabarties istorija, geografija, lietuvių literatūra, susipažįstama su JAV Lietuvių Bendruomenės veikla, skatinamas etnokultūrinis ugdymas (papročiai, šventės, dainavimas, tautiniai šokiai, folkloras, tautodailė);
c) skatinti dorinį ugdymą (tikyba ir etika) lietuvių kalba.


9. Mokyklos taryba ir mokytojai
a) Aukščiausias mokyklos savivaldos organas yra mokyklos taryba/tėvų komitetas. taryba arba tėvų komitetas telkia mokyklos bendruomenę (mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) mokyklos valdymui, padeda mokyklai spręsti aktualius klausimus, o direktoriui – atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.
b) Mokytojai sudaro mokytojų tarybą ir išrenka jos pirmininką. Mokyklose, kur yra mažiau nei 25 mokytojai, mokytojų tarybą sudaro visi mokytojai. taryba svarsto mokinių elgesį, jų mokslo pažangumą, kėlimą į aukštesnę klasę ar perkėlimą iš klasės į klasę ir pažymėjimų išdavimą.
c) Lituanistinei mokyklai vadovauti mokytojų tarybos posėdyje siūlomi kandidatai. Tame pačiame posėdyje sudaromas mokytojų rinkiminis komitetas, kuris pateikia kandidatūras tėvų komitetui. Tada rengiamas bendras mokytojų rinkiminio komiteto ir tėvų komiteto posėdis. Per šį posėdį išrenkamas mokyklos direktorius ir pristatomas Švietimo tarybai kartu su rinkimo protokolu. Baigiantis mokslo metams, mokytojų taryba/tėvų komitetas kviečia vadovą/direktorių vadovauti mokyklai ateinantiems mokslo metams arba ieško naujo asmens direktoriaus pareigoms. Pageidautina mokyklos vadovą skirti ne mažiau kaip 2 metams.
d) Pageidautina, kad mokyklos vadovas/direktorius turėtų pedagoginį išsilavinimą arba reikšmingą darbo su vaikais patirtį (humanitarinį, psichologinį, sociologinį išsilavinimą) ir turėtų patirties administraciniame darbe (dokumentų pildyme, darbo planų sudaryme, projektų rašyme ir t. t.). Mokyklos vadovas privalo mokėti lietuvių kalbą. Išimties atveju, kreipiamasi į JAV LB Švietimo tarybą.
e) Mokyklos vadovas/direktorius su mokytojų taryba sudaro savo mokyklos vidaus drausmės ir tvarkos nuostatus. Šie nuostatai turi būti atnaujinami kas ketveri metai ir pristatomi peržiūrėti Švietimo tarybai.
f) Mokyklos vadovas/direktorius, mokytojų taryba ir tėvų komitetas sudaro mokslo metų kalendorių: numato mokslo metų pradžią, pabaigą, egzaminų tvarką, tėvų dalyvavimą tvarkai palaikyti ir kitus panašius reikalus.
g) Mokyklos vadovas/direktorius su mokytojų taryba sudaro sąlygas mokytojų tobulinimuisi. Tai – dalyvavimas mokytojų konferencijose, tobulinimosi kursų lankymas. Kiekvienas dirbantis su lituanistinės mokyklos mokiniais privalo išklausyti kursą apie vaikų apsaugą, kuriame aptariami vaiko žalojimo požymiai, pateikiama atitinkama teisinė eiga, reikalinga apie tokius atvejus informuojant valdžios institucijas.
i) Mokyklos vadovybę sudaro: direktorius, mokytojų tarybos pirmininkas ir tėvų komiteto pirmininkas. Jeigu tėvų komiteto nėra, kviečiamas LB apylinkės atstovas ar apygardos atstovas. Pastaba: direktorius negali būti renkamas į tėvų komitetą.
Klasių auklėtojai ir mokytojai rūpinasi savo auklėtinių auklėjimu ir jų mokslo pažangumu, palaiko artimą ryšį su mokinių tėvais arba globėjais, tvarko pažymių knygeles, veda klasių tėvų susirinkimus.
h) Klasių mokytojai atsako už tinkamą dėstomųjų dalykų programos vykdymą ir mokinių drausmę, privalo laikytis mokyklos taisyklių, palaiko artimą ryšį su mokinių tėvais.


10. Mokyklos vadovas/direktorius
Lituanistinės mokyklos vadovas/direktorius yra atsakingas už ugdymo proceso organizavimą, mokyklos tvarką, drausmę ir mokytojų darbą:
a) pasitaręs su mokytojų tarybos pirmininku arba išrinktu atstovu, priima ir atleidžia mokytojus;
b) praneša tėvų komitetui apie mokytojų pasikeitimą;
c) kviečia mokytojų tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus;
d) dalyvauja mokytojų tarybos posėdžiuose ir turi balsavimo teisę (šiuose posėdžiuose dalyvauja ir į tėvų komitetą paskirtas atstovas);
e) dalyvauja tėvų komiteto posėdžiuose ir tėvų susirinkimuose su balsavimo teise;
f) prižiūri, kad medicininė mokinių priežiūra būtų vykdoma pagal konkrečios valstijos reglamentuojančius įstatymus mokykloms.


11. Tėvų komitetas
Tėvų komitetas atstovauja mokinių tėvams ir vykdo visuotinio tėvų susirinkimo nutarimus:
a) rūpinasi mokyklos patalpomis ir inventoriumi, renka mokestį už mokslą, parūpina mokslo priemones;
b) atsižvelgdamas į mokytojų tarybos rekomendacijas, sprendžia mokinių atleidimo nuo mokesčio už mokslą klausimus;
c) rūpinasi lėšų telkimu mokyklai;
d) skiria mokyklos iždininką, kuris moka algas mokytojams, pildo metines finansines ataskaitas ir kitas reikalingas finansų formas;
e) visuotinį tėvų susirinkimą kviečia tėvų komitetas, mokyklos direktorius arba 1/3 mokyklos mokinių tėvų du kartus – mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje.
Susirinkimo metu išklausomi mokyklos vadovo/direktoriaus, tėvų komiteto pranešimai, tvirtinamos apyskaitos ir sąmatos, renkamas naujas tėvų komitetas ir revizijos komisija, tvirtinamas tėvų komiteto pasiūlytas mokyklos biudžetas ir mokesčio už mokslą dydis.


12.Mokyklos lėšos
Mokyklos lėšas sudaro:
a) mokestis už mokslą;
b) lėšos iš mokyklos renginių;
c) mokyklos vardu surinktos aukos.
Visos lėšos įnešamos į bendrą iždą (mokyklos sąskaitą banke), esantį mokyklos vadovo ir tėvų komiteto žinioje.
Likvidavus lituanistinę mokyklą, jei mokykla naudojasi Švietimo tarybos mokesčių numeriu, finansai, jos dokumentacija ir materialinės vertybės perduodamos JAV LB
Švietimo tarybai. Banke esantis piniginis likutis turi būti pervestas į ŠT sąskaitą.


13.Naujų lituanistinių mokyklų steigimas
a) Lituanistinės mokyklos steigiamos lietuvių telkiniuose, kur yra ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus lietuvių bei mišrių šeimų vaikų.
b) Nauja mokykla registruojama, kai ją atidaryti norą pareiškia ne mažiau kaip penkių šeimų atstovai.
c) Mokyklos bendruomenę sudaro mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai) ir kiti asmenys, vienijami bendrų lituanistinio švietimo tikslų ir mokymo santykių. Į mokyklos aplinkos kūrimą įtraukiama vietos lietuvių bendruomenė.
d) Naujai susikūrusios mokyklos turi pristatyti mokyklos steigimo susirinkimo protokolą, kuriame yra nutarimas sukurti mokyklą, paskirti direktorių ir užregistruoti ne mažiau 5 šeimas.
Kartu pateikiami:
a) mokyklos pavadinimas;
b) mokyklos vadovo duomenys;
c) mokinių skaičius;
d) mokyklos adresas;
e) numatomos mokyklos išlaikymo išlaidos.


14. Nuostatai įsigalioja JAV LB Švietimo tarybai juos patvirtinus. Nuostatai pristatomi JAV LB Krašto valdybai.


15. Nuostatai vienbalsiai patvirtinti JAV LB Švietimo tarybos 2017 m. kovo 15 d. susirinkime (Protokolas Nr. 4. Pasirašė ŠT pirmininkė Auksė Motto, sekretoriavo Laima Apanavičienė).
Redakcinė komisija: Laima Apanavičienė, Daiva Litvinskaitė, Loreta Timukienė.


Švietimo taryba laikosi Švietimo tarybos įstatų (by-laws).